Implantologia na Podzamczu

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność: związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych, panoramicznych oraz CBCT, w gabinecie stomatologicznym oraz uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Wydano zezwolenia PWIS o nr 217/20 z dnia 30.12.2020 na aparat CS 82003D, o nr 95/11 z dnia 15.04.2011 na aparat Gandex 765 DC, o nr 97/11 z dnia 15.04.2011 na aparat Gandex 765 DC, o nr 96/11 z dnia 15.04.2011 na aparat Gandex 765 DC, o nr 98/11 z dnia 15.04.2011 na aparat Gandex 765 DC, o nr WS-NHR-600-143/08 z dnia 27.10.2008 na prowadzenie pracowni RTG.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych — w ciągu minionych 12 miesięcy od stycznia 2022 do grudnia 2022 zmierzona dawka efektywna wyniosła: 0,1mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

pracownicy: 20mSv/rok;

ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Bezpieczeństwo RTG   >> Kliknij w link <<